PROJENİN NİHAİ FAYDALANICILARI

  • Başvuru sahibi Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere, bölgedeki tüm MTAL öğretmen ve öğrencileri,
  • İskenderun Körfezi Bölgesinde metal sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar,
  • Proje ortaklarımız ve İştirakçiler,
  • İskenderun Körfezi İstihdamı Arttırma Platformu (İKİAP),

Proje FARABİ’ nin işçi ve işveren örgütleri ile işletmeleri kapsayan paydaş yapısı, platform ve komiteden oluşan mekanizmalar hedeflerinin gerçekleştirilmesinde etkin olacaktır. Paydaşların ulusal yeterlilik geliştirme sürecindeki uzmanlıkları, birlikte iş yapma kültürleri, insan kaynakları ve önceki proje deneyimleri bu etkinin çarpanı olacaktır.

Proje sonunda sosyal diyalog yoluyla çalışma ve eğitim hayatının tüm taraflarında oluşacak olan değişim ve etkileşim; hedef grup ve nihai yararlanıcıların kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Kuruluşları ve eğitimciler ulusal yeterlilikler ve sektörel beklentilere yeterince cevap verememekte, istihdam edilebilirlik referansına uzak bir yapıda, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate almadan arz odaklı mesleki eğitim gerçekleştirmektedirler. Ulusal yeterliliklere dayalı eğitim programları, ölçme değerlendirme ve istihdam odaklı mesleki eğitim konularında sorunlar bulunmaktadır.

Bu sorunlar paralelinde geliştirilen ve faaliyetler içeren FARABİ projesi Ulusal yeterlilikleri referans alarak uygulayacağı eğitim programları ve akredite VOC-TEST merkezlerinde gerçekleştireceği belgelendirme süreci ile bir modeldir. İşgücünün yetiştirilmesi süreci; iş sağlığı ve güvenliğini (İSG), mesleki ve girişimcilik eğitimlerini, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ve VOC-TEST sınav merkezlerinde becerilerini kanıtlayarak MYK mesleki yeterlilik belgesi almalarını kapsamaktadır.

 


 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’ nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

       
         
         
Scroll to top